Àrea de Comptabilitat i Auditoria

assesoriaEl departament de comptabilitat dóna assessorament en comptabilitat general, analítica i pressupostària.

  • Realització d’ auditories de comptes anuals.
  • Realització d’auditories laborals, fiscals mercantils i jurídiques.
  • Redacció i elaboració d’informes de revisió limitada.
  • Implementació de la comptabilitat analítica i pressupostària dins l’empresa.
  • Assessorament comptable permanent.
  • Gestió comptable.
  • Planificació comptable.
  • Gestió de la tresoreria.
  • Elaboració de balanços i comptes de pèrdues i guanys.
  • Control d’inventaris.